آخرین شماره


شماره 23 سال 6
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم ( DOI : 0)
( میلاد سبزه ارای لنگرودی - نادر حاجلو - سجاد بشرپور - عباس ابوالقاسمی )
2 - اثر رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسيتي بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری ( DOI : 0)
( فاطمه شنبدی - نسرین ارشدی )
3 - کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی ( DOI : 0)
( طاهره گلستانی بخت )
4 - اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد ( DOI : 0)
( مهناز علی اکبری دهکردی - احمد علیپور - اشرف مهمان نوازان )
5 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده ( DOI : 0)
( صفورا سالمی - عبدالزهرا نعامی - یدالله زرگر - ایران داوودی )
6 - بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان ( DOI : 0)
( مجید صفاری نیا - زینب شیخی )
7 - بررسی اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان استفاده‌کننده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی ( DOI : 0)
( خاتون پورمودت - محمدباقر کجباف )