آخرین شماره


شماره 25 سال 7
بهار 1396
دانلود فایل

1 - نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان ( DOI : 0)
( زهرا سیمی - علیرضا آقایوسفی - محسن مخلوق - مهدیه محمدی )
2 - نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری ( DOI : 0)
( گلناز مظاهری نژاد فرد - عبدالله معتمدی - نجمه زیودار - زهره پوراسدی - ندا شاهواروقی فراهانی )
3 - مدل تفسیری شایستگی¬های بین فردی در ارتباطات سازمانی ( DOI : 0)
( محمد یزدانی زیارت - حسین دامغانیان - عباسعلی رستگار )
4 - مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی ( DOI : 0)
( محمد مهدی پسندیده - غلامحسین کاشف زمانه - فریبا غضنفریان )
5 - رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت ( DOI : 0)
( ناهید شکرافشان )
6 - مطالعه رابطه سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی دربین دانشجویان زن و مرد ( DOI : 0)
( میترا خاقانی فرد - محمد حکمی )
7 - رابطه‌ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان ( DOI : 0)
( حمیدرضا عریضی - هاجر براتی )