مقاله


کد مقاله : 139608081446358838

عنوان مقاله : طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سه نوع عشق

نشریه شماره : 21 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 305

فایل های مقاله : 509 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه اقامحمدی سیلیبای استاد دکترا
2 نسرین ارشدی pouiygf@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سه نوع عشق در کارکنان متأهل دانشگاه شهید چمران بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمام کارکنان متأهل مشغول به کار سال 1394 دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. از همه افراد جامعه، تعداد 485 پرسش‌نامه‌ی کامل به‌دست پژوهشگران رسید. افراد نمونه به نسخه‌های کوتاه مقیاس‌های عشق خیال‌انگیز (شهوانی)، عشق بر مبنای دوستی، عشق دلسوزانه، پرسش‌نامه‌ی انتظار از ازدواج، فرم کوتاه‌ سیاهه‌ی پنج عاملی نئو، مقیاس تجارب در روابط نزدیک، مقیاس گرایش‌های مطلوب اجتماعی، مقیاس سلامت خانواده و پرسش‌نامه‌ی رضایت زناشویی پاسخ دادند. برای آزمودن الگوی پیشنهادی پژوهش، از روش الگویابی معادلات ساختاری، با تبعیت از رویکرد دومرحله‌ای اندرسون و گربینگ استفاده شد. همچنین، برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم موجود در الگوی پژوهش، روش بوت‌استراپ به‌کار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها نشان داد که شاخص‌های برازش برای الگوی پژوهش در دامنه‌ی قابل‌قبولی قرار دارند؛ با این حال، با انجام برخی اصلاحات، الگو به برازش مطلوب‌تری دست یافت. همچنین، این نتایج نشان داد که متغیرهای پیشایند، ضرایب مسیر معناداری بر انواع عشق دارند و عشق مصاحبتی و دلسوزانه بر متغیرهای پیامد الگو، اثرات معناداری دارند. نتیجه‌گیری: به‌‌طور کلی، یافته‌های پژوهش حاضر نحوه‌ی شکل‌گیری انواع عشق و نقش محوری آن‌ها در تعیین کیفیت رابطه و رضایت زناشویی را در بافت یک نمونه‌ی ایرانی نشان می‌دهد. این نتایج در بافت نظری و تجربی تبیین شد و تلویحات نظری و کاربردی آن ارائه شد.