مقاله


کد مقاله : 139608081437588834

عنوان مقاله : بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت پویا

نشریه شماره : 21 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 303

فایل های مقاله : 303 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهنام محمدی شمتسلزا استاد دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت انجام شده است. روش: جامعه‌ی این پژوهش کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند بوده است که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو (بعد وظیفه‌شناسی)، زیربعدهای ایجاد شبکه‌یارتباطی و جستجوی بازخورد پرسش‌نامه‌ی رفتارهای پویای اشفورد و بلک و مقیاس شخصیت پویای بتمن و کرنت بودند. یافته‌ها: ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج از برازندگی الگو با داده‌ها حمایت کردند. برازش بهتر از طریق حذف یک مسیر غیرمعنی‌دار به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که شخصیت پویا رابطه‌ی بین وظیفه شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد را میانجی‌گری می‌کند. نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی کارکنان تأثیری شگرف بر شغل آن‌ها دارد، به‌دلیل اینکه موجب انگیزه برای ایجاد و تقویت شبکه ارتباطی آن‌ها در کار می‌گردد و موجب تلاش برای رفع مشکلات کاری و پیشرفت از طریق جستجو برای گرفتن بازخورد می‌شود.