مقاله


کد مقاله : 13960808143148832

عنوان مقاله : رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران

نشریه شماره : 21 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 319

فایل های مقاله : 326 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهره رافضی کمنل@تلیباس استاد دکترا
2 فاطمه اخوان خرازیان iutwyr@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر این متغیر با هدف تعیین رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه‌ی ‌آماری کلیه‌ی زنان و مردان عضو باشگاه‌های بدن‌سازی شهر تهران بودند. برای انجام این پژوهش نمونه‌ای به حجم 200 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از باشگاه‌های جنوب تهران انتخاب شد. داده‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه‌های شرم و گناه تصویر بدنی تامسون، جرأت‌ورزی تونند، اضطراب اجتماعی کانور و شاخص توده‌ی بدنی جمع‌آوری و با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شرم تصویر بدنی رابطه‌ی منفی معناداری با جرأت‌ورزی و رابطه‌ی مثبت معناداری با اضطراب اجتماعی دارد (05/0>P). علاوه بر این در زنان و مردان شاخص توده‌ی بدنی با جرأت‌ورزی رابطه‌ی مثبت معناداری داشت ولی رابطه‌ی شاخص توده‌ی بدنی و اضطراب اجتماعی فقط در مردان معنادار و منفی بود. بررسی مدل به‌دست آمده نیز نشان داد که متغیرهای جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی به ترتیب می‌توانند 55، 28 و 24 درصد از تغییرات شرم بدنی مردان و 21، 26و 2 درصد از تغییرات شرم بدنی زنان را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر این بود که علاوه بر عوامل فیزیکی نظیر وزن (شاخص توده‌ی بدنی) عوامل روان‌شناختی (نظیر اضطراب اجتماعی و جرأت‌ورزی) می‌تواند بر شرم از تصویر بدنی افراد تأثیر گذارد.