مقاله


کد مقاله : 139608081428288831

عنوان مقاله : بررسی برخی از عوامل گرایش به شبکه‌های ماهواره‌های خارجی

نشریه شماره : 21 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 300

فایل های مقاله : 241 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کریم سواری کسمنی@کمسنیار استاد دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: دسترسی سریع به ماهواره، باعث گسترش آن گردیده و علل و عوامل متعددی در گرایش افراد به آن موثرند. در پژوهش حاضر برخی از عوامل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. روش: کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر سوم دبیرستانی اهواز، جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آن‌ها 190 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های هیجان‌خواهی سواری (1392)، هویت اجتماعی صفاری‌نیا و روشن (1389)، روابط خانوادگی سواری (1392) و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی استفاده به‌عمل آمد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و داده‌ها با کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین هیجان‌خواهی، هویت اجتماعی و گرایش به شبکه‌های ماهواره‌های خارجی رابطه‌ی مثبت معنادار و بین روابط خانوادگی با متغیر یاد شده رابطه‌ی منفی معنادار وجود دارد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که هیجان‌خواهی، هویت اجتماعی و روابط خانوادگی از عوامل پیش‌بین گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی به شمار می‌روند. نتیجه‌گیری: تحقیق حاضر برای پیشگیری از گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی، پیشنهاد می‌کند راهکارهای ابراز منطقی هیجان، ایجاد هویت مناسب و تقویت روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار گیرد تا گرایش به شبکه‌های ماهواره‌‌ای خارجی کمتر شود.