مقاله


کد مقاله : 139608081351508827

عنوان مقاله : پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 299

فایل های مقاله : 280 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهه کهراریان سکمنای@کمنسیاب استاد دکترا
2 خدامراد مومنی pknn@gmail.com - -
3 کامران یزدانبخش yazds@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی حساسیت اضطرابی با نقش میانجیگری ذهن‌آگاهی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دختر کرمانشاه بود که 350 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جهت نمونه انتخاب شده و با استفاده از مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان (دیکون، 2002)، مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A، لاجرسا، 1998) و مقیاس ذهن‌آگاهی براون وریان (2003) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‏ها: نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و ذهن‌آگاهی، بین حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی و همچنین بین ذهن‌آگاهی و اضطراب اجتماعی در سطح 001/0 >P رابطه‌ی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که 18 درصد ذهن‌آگاهی توسط حساسیت اضطرابی و 49 درصد اضطراب اجتماعی توسط ذهن‌آگاهی و حساسیت اضطرابی تبیین می¬شود. نتیجه‏گیری: بر اساس یافته‌ها نتیجه می‌گیریم اختلال¬های اضطرابی چندعاملی هستند و افزون بر این در شکل¬گيري، تداوم و درمان اختلال‌های اضطرابي همچون حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی، بايد به نقش ذهن‌آگاهی توجه داشت.