مقاله


کد مقاله : 139608081347548826

عنوان مقاله : بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 319

فایل های مقاله : 332 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمدرضا کیانی چلمردی منسیاب@سمکنیاب استاد دکترا
2 بهمن زردی گیگلو pio@gmail.com - -
3 سعید خاکدال seek@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان بوده است. روش: روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 400 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه حریم خصوصی چندبُعدی بارو و سمالسیرلار (2014) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحليل عاملي اکتشافی نشان داد، چهار عامل حریم خصوصی به‌عنوان حق قانونی، نگرانی در مورد حریم خصوصی اطلاعات شخصی، حریم ارتباط با دیگران و نگرانی در مورد حریم خصوصی دیگران مجموعاً 37/69 درصد از واریانس کل را تبيين مي‏کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که این مقیاس از روایی و اعتبار نسبتاً مطلوبی برخوردار است و شاخص‌های برازش نشان می‌دهد که مقیاس، برازندگی و روایی سازه مطلوبی دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل می‏توان نتیجه‏ گرفت که این آزمون در جامعه‌ی ایرانی با اعتبار و روایی مناسبی قابل اجرا است.