مقاله


کد مقاله : 139608081341128825

عنوان مقاله : مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 319 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی کمالجو مشناسلت@مکنسیاب استاد دکترا
2 محمد نریمانی b@gmail.com - -
3 اکبر عطادخت aakj@gmail.com - -
4 عباس ابوالقاسمی ljh@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می¬دهد که شبکه¬های مجازی اجتماعی موجب اختلال در سلامت خانواده و افزایش روابط فرازناشویی شده¬اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه¬های شبکه¬های مجازی و رضایت زناشویی انجام شده است. روش: نمونه تحقیق شامل250 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسش‌نامه¬های هوش معنوی ناصری، هوش اخلاقی لینیک و کیل، و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است و برای تحلیل داده‏ها از نرم افزار AMOS و SPSS استفاده گردید. یافته¬ها: نتایج نشان داد که هوش معنوی اثر مستقیم و معنی‏داری هم بر رضایت زناشویی و هم روابط فرازناشویی دارد. اما هوش اخلاقی تنها بر رضایت زناشویی اثر مستقیم معنی¬دار دارد. همچنین اثر مستقیم رضایت زناشویی با رابطه فرازناشویی معنی¬دار نشد. اما اثر مستقیم رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با رابطه فرازناشویی معنی¬دار شد. در کل داده¬ها نشان داد که مدل پیشنهادی نیازمند اصلاح است و با حذف مسیرهای غیرمعنی¬دار مدل نهایی با 002/0RAMSE= برازش گردید. نتیجه¬گیری: بنابراین نتایج فوق، مدل پیشنهادی به دلیل توجه به نقش عوامل فرهنگی و مذهبی می¬تواند مسیری مهم و متناسب با فرهنگ کشورمان در جهت افزایش رضایت زناشویی، کاهش روابط فرازناشویی و استحکام خانواده باشد.