مقاله


کد مقاله : 139608081335138824

عنوان مقاله : اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 430

فایل های مقاله : 411 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر حسنی نتملسی@.سنیذلتص استاد دکترا
2 مرتضی فیاضی fay@gmail.com - -
3 الیاس اکبری elya@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از اختلال‌های روانی شایع به‌حساب می‌آید؛ بنابراین، وجود ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی این اختلال ضروری است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) بود. روش: نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) پس از ترجمه بر روی 453 نفر از دانشجویان که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند اجرا شد. به‌‏منظور بررسی اعتبار مقیاس از روش‌های همسانی درونی و همبستگی مجموعه‌ی ماده‌ استفاده شد. روایی مقیاس از طریق تحلیل عاملی تأییدی، همبستگی خرده‌مقیاس‌ها و روایی ملاکی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: دامنه‌ی آلفای کرونباخ (از 82/0 تا 95/0) از همسانی درونی مطلوب نسخه‌ی فارسی این مقیاس و زیرمقیاس‌های آن حکایت داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار چهار عاملی (اضطراب و اجتناب از تعاملات اجتماعی و اضطراب و اجتناب از عملکرد اجتماعی) پرسش‌نامه حمایت کرد. ضرایب همبستگی متوسط و معناداری میان مقیاس‌های نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) و سیاهه‌ی افسردگی بک یافت شد که می‌تواند ناشی از همبودی این دو اختلال باشد. علاوه بر این، ضرایب همبستگی میان خرده‌مقیاس‌ها بالا بود (70/0 تا 96/0). نتیجه‌گیری: نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی در جامعه‌ی ایرانی برخوردار است و قابلیت کاربرد در زمینه‌های مختلف را دارد.