مقاله


کد مقاله : 139608081330238823

عنوان مقاله : پیش‏بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 328

فایل های مقاله : 255 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد بهشتیان شمنسبش@ن.ستیلبت استاد دکترا
2 مرتضی روزبهانی mort@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روان‌شناختی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه‌های تهران بود که200 نفر از دانشجویان با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1987)، نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و ریان (2000) و اضطراب اجتماعی کانر و همکاران (2000) پاسخ دادند. یافته‏ها به روش رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ابعاد سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین در سطح 05/0 توان پیش‏بینی اضطراب اجتماعی را دارند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد ابعاد سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی و سبک دلبستگی ناایمن به صورت مثبت اضطراب اجتماعی را پیش‏بینی می‌کند. همچنین با افزایش نمره فرد در نیازهای بنیادین اضطراب اجتماعی کاهش و همراه با کاهش نمره وی در نیازهای بنیادین اضطراب اجتماعی افزایش می‌یابد.