مقاله


کد مقاله : 139608081326418822

عنوان مقاله : بررسی اثرات تعدیل‌کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه‌ی بین استرس ادراک‌شده و همدلی

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 315

فایل های مقاله : 321 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد عباسی منای@مشنتیلبت استاد دکترا
2 محمد حجتی ho@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل¬کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه بین استرس ادراک‌شده و همدلی دانش‌آموزان بود. روش: در این مطالعه‌ی توصیفی همبستگی 193 نفر از دانش‌آموزان پسر شهر خرم¬آباد انتخاب شدند. سپس دانش¬آموزان پرسش‌نامه استرس ادراک‌شده (PSS)، پرسش‌نامه‌ی سبک¬مقابله‌ی مذهبی (RCOPE) و مقیاس همدلی (BES) را کامل نمودند. داده¬ها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین استرس و همدلی رابطه‌ی معناداری وجود دارد (001/0 p<، 74/0 =β). همچنین، نقش تعدیل‌گر مقابله‌ی مذهبی مثبت (001/0 p<، 15/0- =β) و مقابله‌ی مذهبی منفی (001/0 p<، 10/0 =β) در رابطه بین استرس و همدلی دانش‌آموزان مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: این مطالعه شواهدی برای نقش تعدیل‌گری مقابله‌ی مذهبی در رابطه بین استرس و همدلی دانش‌آموزان فراهم می¬آورد.