مقاله


کد مقاله : 139608081255388819

عنوان مقاله : بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 323

فایل های مقاله : 276 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید صفاری نیا maj@gmail.com استاد دکترا
2 زینب شیخی zay@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی مختلف در بین دانش¬آموزان دختر است. روش: پژوهش حاضر شامل دو بخش بود. در بخش نخست متغیر هویت و خودپنداره به‌صورت زمینه¬یابی و از طریق پرسش‌نامه‏های سبك هويت برزونسکی و خودپنداره راجرز و بخش رؤیا از طریق تحلیل محتوا و فرم رؤیای اخیر دامهاف مورد بررسی قرار گرفت. گروه نمونه با توجه به متغیرها و ماهیت پژوهش 180 دانش‏آموز دختر است که با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شده¬اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏های بخش اول از روش‌هاي تحلیل واريانس یک‌راهه و بخش دوم از سيستم Hull / Vn¬Dy¬Ksl استفاده شد. یافته¬ها: نتايج نشان داد که ویژگی خودمنفی‌نگری خودپنداره رؤیا در سبک‌های اطلاعاتی و سردرگم هویت، هر دو در سطح 01/0P= معنی‏دار است، اما در سایر ویژگی¬‏های خودپنداره بین سبک‌های هویتی مختلف تفاوت معنی¬داری وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین خود واقعی در سبک‌های مختلف وجود ندارد. نتیجه‏گیری: یافته‏های پژوهش بیان‌کننده اهمیت تصور فرد از مفهوم خود در شکل‏گیری هویت بوده و دارای کاربردهای نظری و کاربردی را درزمینه‌ی مفهوم خود و هویت‏ است.