مقاله


کد مقاله : 139608081251128818

عنوان مقاله : اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 365

فایل های مقاله : 240 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صفورا سالمی صفورا@لئشهم.زخئ استاد دکترا
2 عبدالزهرا نعامی abd@gamil.com - -
3 یدالله زرگر zar@gmail.com - -
4 ایران داوودی dav@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان ‌شناختی‌ رفتاری متمرکز به تروما، بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده بود. روش: مطالعه‌ی حاضر پژوهشی شبه آزمایشی با پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل بود. 26 کودک آزاردیده به‌صورت در دسترس از میان مراجعه‏کنندگان مراکز سازمان بهزیستی اهواز انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (13) و کنترل (13) قرار گرفتند. قبل و بعد از برنامه‌ی درمانی پرسش‌نامه‏های شایستگی اجتماعی پرندین (1385) و نظم‌جویی هیجانی گارنفسکی (2007) اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. یافته‏ها: شایستگی اجتماعی به‏طور معناداری در گروه آزمایش افزایش یافته بود (001/0P<). همچنین درمان ‌شناختی رفتاری متمرکز بر تروما به‏طور معناداری منجر به بهبود تنظیم هیجان شده بود (001/0P<). نتیجه‏گیری: درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما باعث افزایش شایستگی اجتماعی و بهبود تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده می‌شود.