مقاله


کد مقاله : 139608081246408817

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 256 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز علی اکبری دهکردی mah@gmail.com استاد دکترا
2 احمد علیپور ahm@gmail.com - -
3 اشرف مهمان نوازان ash@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی در بین زنان معتاد اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش‏آزمون-پس‏آزمون با یک گروه آزمایشی است. جامعه آماری شامل 25 نفر زنان معتاد تحت درمان بود که 10 نفر به‌طور تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 آموزش خود دلگرم‏سازی را دریافت کردند. قبل و بعد از مداخله و 3 ماه پس از پایان آموزش، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) و پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1980) اجرا شد. داده‏ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه‏گیری مکرر و آزمون تعقیبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد که آموزش خود دلگرم سازی، بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی را بهبود بخشیده است و تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پیش‏آزمون و پس‏آزمون وجود دارد. نتیجه‏گیری: آموزش خود دلگرم‏سازی، می‏تواند به وضعیت سلامت روان‌شناختی و اجتماعی زنان معتاد در حال ترک کمک فراوانی نماید.