مقاله


کد مقاله : 139608081243278816

عنوان مقاله : کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 354

فایل های مقاله : 240 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طاهره گلستانی بخت فشا@لئشهم.زخئ استاد دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: این پژوهش یک بررسی مقایسه‏ای دیدگاه افراد مجرد و متأهل درباره کارکرد ازدواج بود روش: روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. نمونه شامل 238 مرد و زن مجرد و متأهل شهر تهران بود که به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‎ها از مصاحبه بدون ساختار استفاده شد. پاسخ آزمودنی‏ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو بررسی شد. یافته‏ها: پاسخ‏ها در 6 مقوله کارکردهای جسمانی، روان‏شناختی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و معنوی دسته‌بندی شد و مقایسه گروه‌های مجرد و متاهل زن و مرد تفاوت‌های معناداری را در این مقوله‌ها نشان داد. بین نظرات افراد مجرد و متأهل درباره کارکرد فیزیولوژیکی ازدواج همخوانی وجود داشت. در خصوص کارکرد روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی عدم توافق نظرات دیده شد. همچنین متأهلین بیش از مجردها به مقوله مذهبی و معنوی پرداخته بودند. نتیجه‌گیری: افراد برای ازدواج کارکردها و فواید متعددی قائل هستند که بیانگر جایگاه و ارزش ازدواج در افراد بوده و تمایل به ازدواج با هدف دستیابی به این کارکردها همچنان ادامه دارد.