مقاله


کد مقاله : 139608081238368815

عنوان مقاله : اثر رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسيتي بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 330

فایل های مقاله : 258 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه شنبدی فا@لئشهم.زخئ استاد دکترا
2 نسرین ارشدی asr@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسيتي بر عملکرد شغلی زنان با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفي ساده، ۲۳۰ نفر براي شركت ‌در پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرها از پرسش‌نامه‌های رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسیتی (کلونوف و لندرین، 1995)، عملکرد شغلی (پاترسون، 1922)، سرسختی روان‌شناختی (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند، 1377) و تاب‌آوری (کونر و دیویدسون، 2003) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تعدیل‏گر انجام گرفت. یافته‏ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسیتی قادر به پیش‌بینی عملکرد شغلی زنان می‌باشند. علاوه بر این، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری هر دو توانستند رابطه‌ بین رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسیتی و عملکرد شغلی را تعدیل کنند. نتیجه‏گیری: با توجه به اینکه سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری دو متغیر ‌آموزش‌‌پذیرند، پیشنهاد می‏شود برنامه‌های آموزشی در جهت پرورش و توسعه‌ی این دو متغیر صورت گیرد.