مقاله


کد مقاله : 139608081233118814

عنوان مقاله : اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 330

فایل های مقاله : 299 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میلاد سبزه ارای لنگرودی SABZ@GMAIL.COM استاد دکترا
2 نادر حاجلو nad@gmail.com - -
3 سجاد بشرپور bash@gmail.com - -
4 عباس ابوالقاسمی abol@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: این پژوهش با دو طرح پژوهشی، رابطه‌ی میان اضطراب مرگ و ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم (ثروت، شهرت، جذابیت ظاهری، هم‌نوایی، لذت‌جویی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش: مطالعه‌ اول از نوع توصیفی و همبستگی است. 457 دانشجو به روش نمونه¬گیری در دسترس، انتخاب و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (DAS) و نمایه‌ی آرزو (AI) را کامل کردند. مطالعه‌ی دوم از نوع نیمه آزمایشی و در قالب طرح گروه آزمايشي و کنترل با پس‌آزمون است. 204 دانشجو به روش نمونه¬گیری در دسترس، انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمايش (یادآوری مرگ خویشتن + آرزوهای بیرونی، هم‌نوایی و لذت¬جویی) و یک کنترل (یادآوری موضوع اضطراب‌آور غیر مرتبط با مرگ) واگذاری شدند. با اجرای تکلیف فراخوانی افکار مرتبط با مرگ و نمایه‌ی آرزو، اثر برجستگی مرگ بر ارزش¬های ناسالم در میان آن¬ها آزمون شد. یافته¬ها: در مطالعه‌ی اول با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه‌ی مثبت معنادار میان اهمیت جذابیت ظاهری، هم‌نوایی و لذت‌جویی با اضطراب مرگ و خرده‌مقیاس‌های آن مشاهده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیره در مطالعه‌ی دوم نیز نشان داد که برجستگي مرگ، منجر به کاهش اهمیت ارزش¬های ناسالم در گروه¬های آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل شد. همچنین تأثیر برجستگی مرگ بر اهمیت جذابیت ظاهری و لذت¬جویی، معنادار بود. نتیجه¬گیری: نتایج به‌دست‌آمده مطابق با مبانی نظری و پژوهشی مکاتب انسان¬گرا و وجودی و دو نظریه‌ی معاصر در حیطه‌ی روان¬شناسی اجتماعی و شخصیت، یعنی نظریه‌ی خودمختاری و نظریه‌ی مدیریت وحشت مورد بحث قرار گرفت.