مقاله


کد مقاله : 13960807234218811

عنوان مقاله : عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

نشریه شماره : 22 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 315

فایل های مقاله : 526 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید وزیری vah@gmail.com استاد دکترا
2 صدف کرامتی sad@gmail.com - -
3 نادر حاجلو nad@gmail.com - -
4 علی رضایی شریف alir@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری انجام گرفت تا مؤلفه‌های کیفی تأثیرگذار بر آن شناسایی و اولویت‌بندی گردد. روش: با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابتدا عوامل مؤثر بر ارتقاء رضایتمندی در پاتوق‌ها متشکل از 3 شاخص اصلی استخراج گردید و سپس هر یک از این شاخص‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته مورد سنجش قرار گرفت. جامعه‌ی آماری مطالعه حاضر را کلیه‌ی افراد مراجعه‌کننده به پاتوق‌های شهری منطقه‌ی یک شهر اردبیل تشكيل مي‌دهد که از آن میان تعداد ۱۸۰ نفر به شیوه خوشه‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها: نتایج بر این نکته تأکید دارد که شاخص‌های امنیت و وجود تسهیلات و امکانات کافی در اولویت اول پاسخگویان قرار داشته و حضور در پاتوق نقش مهمی را در افزایش تجارب محیطی دارد. این در حالی است که مقایسه‌ی تطبیقی بین گروه¬ها نشان از اهمیت عامل امنیت برای زنان و عامل سهولت دسترسی و افزایش ارتباطات همسایگی برای مردان دارد. همچنین عامل تسهیلات و امکانات کافی برای افراد مجرد عامل مهم‌تری از نظر شرکت‌کننده‌ها بود. نتایج بررسی بین گروه‌های سنی نیز اهمیت شاخص‌های انسجام فضایی و خوانایی برای رده‌های سنی زیر 20 سال و بالای 40 سال را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده طراحی مناسب پاتوق‌های شهری راهکاری در جهت ارتقاء رضایتمندی ساکنین محسوب می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی را جهت پاسخگویی به نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم نماید.