مقاله


کد مقاله : 139608072333468809

عنوان مقاله : نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران

نشریه شماره : 22 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 480 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناصر ناستی زایی n@gmail.com استاد دکترا
2 مصیب بامری m@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس با استفاده از روش پژوهش توصيفي- همبستگي بود. روش: در این تحقیق جامعه‌ی آماري شامل تمامي مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌ای تعداد 209 مدیر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسي متغيرهاي پژوهش از پرسش‌نامه‌ی هوش معنوی (عبداله‌زاده و همکاران، 1387)، پرسش‌نامه‌ی هوش اخلاقی (لینک و کیل، 2005)، پرسش‌نامه‌ی هوش سازمانی (آلبرخت، 2003 و پرسش‌نامه‌ی تمایل به ترک خدمت (کیم و لیونگ، 2007) استفاده گرديد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه‌ی هم‌زمان استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها بین هوش‌های معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس رابطه‌ای منفی معنا‌دار وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هوش‌های معنوی، اخلاقی و سازمانی به ترتیب 9/21، 7/40 و 4/32 درصد از واریانس تمایل به ترک خدمت را پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با بالا رفتن سطح هوش‌های معنوی، اخلاقی و سازمانی مدیران مدارس، از میزان تمایل به ترک خدمتشان کاسته می‌شود.