مقاله


کد مقاله : 139608072327528808

عنوان مقاله : محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان

نشریه شماره : 22 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 316

فایل های مقاله : 456 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده فاطمه کاظمی fat@gmail.com استاد دکترا
2 حبیب الله نادری ha@gmail.com - -
3 سهیلا هاشمی s@gmail.com - -
4 فرزانه میکائیلی f@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش کنونی با هدف بررسی نقش جوّ دانشگاه در پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان انجام شد. روش: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 362 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت خلاقانه‌ی کارسون، پترسون و هیگینز (2005) و پرسش‌نامه‌ی ادراک جوّ دانشگاهی خلاق بود. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که جوّ دانشگاه، سهم معناداری در پیش‌بینی پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان دارد و می‌تواند ۳۱٪ از تغییرات پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: جوّ دانشگاه به‌عنوان متغیری اجتماعی، سهم معناداری در پیش‌بینی پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان دارد.