مقاله


کد مقاله : 139608071851428803

عنوان مقاله : مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین

نشریه شماره : 22 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 336

فایل های مقاله : 304 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی قدرتی میرکوهی godrati@gmail.com استاد دکترا
2 محمد بامدادی سیبنی mo@gmail.com - -
3 فاطمه شیرمحمدی fa@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پذیرش اجتماعی، یکی از جنبه‏های مهم در روابط اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزانِ دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین بود. روش: پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است. تعداد 360 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان همه‌ی دانش‌آموزان قزوین انتخاب شدند. سپس تعداد 108 نفر از این افراد با روش گروه‌سنجی به‌عنوان افراد ستاره و منزوی شناسایی و تحت مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش متغیرها از پرسش‌نامه‌ی روابط چندبُعدی بدن-خود (کش، 1990) و مقیاس عزت‌نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه انجام شد. یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین رضایت از تصویر بدنی و عزت‌نفسِ افراد ستاره و منزوی، تفاوت معنا‌داری وجود داشته و میانگین تصویر بدن و عزت‌نفس در میان افراد ستاره، بالاتر از افراد منزوی است. همچنین بین تصویر بدن و عزت‌نفس دختران با پذیرش اجتماعی بالا و پایین تفاوت معناداری وجود دارد. اما در پسران، این تفاوت‌ها معنا‌دار نبود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به نظر می‌رسد پذیرش اجتماعی به‌ویژه در دختران دانش‏آموز نقش تعیین‌کننده‌ای در تصویر بدنی و عزت‌نفس داشته باشد. همچنین پذیرش اجتماعی بالا در گروه، می‌تواند تأثیر مثبتی در نگرش‌های افراد نسبت به خود داشته باشد.