مقاله


کد مقاله : 139608071723198801

عنوان مقاله : تأثير بازی‌درمانی تعاملی گروهي بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات كودكان

نشریه شماره : 22 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 297

فایل های مقاله : 284 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریبا یزدخواستی afard@gmail.com استاد دکترا
2 ازاده فرهادیه azad@gmail.com - -
3 حمیدرضا عریضی hamid@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان 7 تا 11 سال انجام شد. روش: تعداد 22 نفر از بین کودکان 7 تا 11 سال که به یکی از مراکز روان‌شناسی بالینی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. همه افراد نمونه در مهارت‌های اجتماعی، تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات، نمره‌ی پایین کسب کرده بودند. افراد نمونه به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. جلسات بازی‌درمانی تعاملی گروهی برای گروه آزمایش در ده جلسه اجرا شد. کلیه‌ی آزمودنی‌ها قبل و بعد از ارائه‌ی برنامه‌ی درمانی به پرسش‌نامه‌های تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات بعنوان پیش‏آزمون و پس‏آزمون پاسخ دادند. يافته‌ها: تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که نمرات آزمودنی‌های گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، در متغیرهای تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات به‌طور معناداری افزایش یافته است (05 /0P<). نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های این پژوهش، بازی‌درمانی تعاملی گروهی، می‌تواند تأثير قابل‌ملاحظه‌ای در افزایش تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات در کودکان نشان دهد.