مقاله


کد مقاله : 139512012029375054

عنوان مقاله : مدل تفسیری شایستگی¬های بین فردی در ارتباطات سازمانی

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 394

فایل های مقاله : 597 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد یزدانی زیارت usb_tehran@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین دامغانیان Hdamghanian@Semnan.Ac.Ir استادیار دکترا
3 عباسعلی رستگار A_rastgar_2005@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی و نیز شناسایی ابعاد مهم و موثر بر آن و تعیین نحوه تعامل بین آنها با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری تفسیری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه¬ای بوده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. نمونه آماری پژوهش 17 نفر از خبرگان سازمانی بودند که به روش نمونه¬گیری گلوله¬برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها پرسش¬نامه ماتریسی محقق ساخته بود. یافته¬ها: نتایج پژوهش نشان داد 13 بعد از ابعاد مهم و موثر بر شایستگی¬ بین فردی در ارتباطات سازمانی عبارت¬¬انداز؛ همدلی، دیگر¬محوری، خودگشودگی، مدیریت تعارض، مدیریت تعاملات، انعطاف¬پذیری، جرات¬مندی، راحتی اجتماعی، بیانگری، مستقیم و بی¬واسطه بودن، حمایت¬گری، تاثیرگذاری بر دیگران و هدف¬محوری؛ که با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری تفسیری در پنج سطح تعاملی مختلف قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی، مستقیم و بی¬واسطه بودن، راحتی اجتماعی، جرات¬مندی و بیانگری، نسبت به سایر ابعاد قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر شایستگی¬ بین فردی داشتند. پس از آنها همدلی، حمایت¬گری، دیگرمحوری و خودگشودگی که در ناحیه پیوندی قرار گرفته بودند از ابعاد مهم موثر بر شایستگی ارتباطی¬ بین فردی بودند. سایر ابعاد نیز در ناحیه وابسته قرار گرفتند. نتیجه¬گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می¬توان گفت ابعاد شایستگی ارتباطی¬ بین فردی در سطوح مختلف بر یکدیگر موثرند و تغییر در کیفیت هر بعد موجب تغییر در کیفیت ابعاد سطوح بعدی و به نوبه خود موجب تغییر در کیفیت ارتباطات سازمانی می¬شود.