مقاله


کد مقاله : 139511231855484971

عنوان مقاله : نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 362

فایل های مقاله : 498 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 گلناز مظاهری نژاد فرد golnaz_mazaheri@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 عبدالله معتمدی a_moatamedy@yahoo.com دانشیار دکترا
3 نجمه زیودار n.zivdar173@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
4 زهره پوراسدی zohrepourasadi@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
5 ندا شاهواروقی فراهانی neda.svr@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تقاضای فزاینده به فناوری رایانه، بسیاری از افراد را با اختلال‌های بهداشت روانی، به ویژه اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی هیجان‌های منفی (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) و سبک‌های دلبستگی (به شکل مستقیم) در اعتیاد به اینترنت بود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پردیس (شماره ۱) دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل دادند که ۳۲۰ نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان افراد گروه نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اضطراب، افسردگی و استرس DASS، سبک‌های دلبستگی کولینز و رید و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد و این اطلاعات با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بود. متغیرهای هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی به صورت مستقیم با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشتند و هیجان‌های منفی به صورت غیرمستقیم نیز اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی کرد. با توجه به نتایج حاصله، هیجان‌های منفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با میانجی‌گری سبک‌های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد.