مقاله


کد مقاله : 13951106103594748

عنوان مقاله : نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 365

فایل های مقاله : 378 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا سیمی z.simin00@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا آقایوسفی arayeh1100@gmail.com دانشیار دکترا
3 محسن مخلوق PsychoRavan@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 مهدیه محمدی psy.mahdiye@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده با نگرش به بزهکاری فرزندان می‌باشد. روش: پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نوع تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر سه‌گانه دبیرستان‌های شهرستان ممسنی است که تعداد 130 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سنجش نگرش به بزهکاری، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده در سطح توصیفی و استباطی به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه و با استفاده از نرم افزار spss-19 تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه‌های سلامت اجتماعی رابطه معنی‌داری در سطح 99% اطمینان وجود دارد؛ نقش مولفه پذیرش اجتماعی در تبیین نگرش بزهکاری فرزندان بیش از دیگر متغیرها است و بعد از آن به ترتیب سرمایه اجتماعی و شکوفایی اجتماعی در تبیین نگرش بزهکاری فرزندان بیشترین نقش را داشته‌اند. نتیجه‌گیری: می‌توان گفت تقویت کارآیی و عملکرد خانواده، نقش بارزی در تقویت شاخص‌های سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی خانوادگی به دارد.